Groepen

Informatie over de onder-, midden- en bovenbouw

Onderbouw


Leef- en leeromgeving
In groep 1-2 (de kleutergroep) gaat veel aandacht uit naar het creëren van een prettige leef- en leeromgeving. Een plek waar de kleuters zich fijn voelen, zelfvertrouwen ontwikkelen, leren omgaan met zichzelf en de andere kinderen, zichzelf durven uiten en waar gezamenlijk wordt gespeeld en gewerkt.

Thematisch werken
Het werken met thema's vormt het kader voor de ontwikkel- en leeractiviteiten van de kleuters. De leerkracht zorgt voor een balans tussen de belangstelling en betrokkenheid van de kinderen en de doelen die aan bod moeten komen.

Doelen
Vanuit de doelen zelfvertrouwen, nieuwsgierig zijn en emotioneel vrij zijn wordt gewerkt aan de brede ontwikkeling: communiceren en taal, uiten en vormgeven, het verkennen van de wereld, samen spelen en werken en ordenen, redeneren en probleem oplossen. De specifieke doelen die centraal staan zijn doelen die zich richten op de leervoorwaarden; de taal- en rekenontwikkeling en de motoriek.

Midden- en bovenbouw


Werkwijze in groep 3
Van de voorbereidende periode bij de kleuters, gaan we in groep 3 over naar het aanvankelijk lezen, schrijven, taal en rekenen. In groep drie wordt dus een belangrijke basis gelegd voor het verdere schoolverloop van de leerlingen. Daarom besteden wij er veel aandacht aan.

In groep 3 werken we vanaf dit schooljaar (2019-2020) met Lijn 3 om de basis van het aanvankelijk en technisch lezen zo zorgvuldig mogelijk te leggen.
Lijn 3 bevat onderdelen voor lezen, spelling, begrijpend luisteren en begrijpend lezen. De methode bouwt verder aan de basis die is gelegd in groep 1 en 2.
In Lijn 3 gaan de kinderen met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 haltes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen.
Écht samen leren lezen, acht leerdomeinen per thema, instructie op niveau en nog veel meer.
Lijn 3 stimuleert, is efficiënt en doelgericht.
Zo halen we het beste uit ieder kind!

Werkwijze in groep 4 t/m 8
Als schoolteam vinden wij het erg belangrijk om betekenisvol onderwijs te bieden. (doen, beleven)
Omdat leren het beste gaat als leerlingen zich iets kunnen voorstellen bij wat hen wordt aangeboden, vindt het leren zoveel mogelijk plaats in samenhang via thema’s.

Daarom werken we in de groepen 4 t/m 8 met de methode “Alles in 1”. Deze methode biedt alle vakgebieden integraal aan . Dit betekent dat de leerstof van alle vakken in samenhang aan bod komt, behalve rekenen en bewegingsonderwijs.
Deze methode werkt met projecten (thema's). Elk project duurt 5 weken. Elke week wordt een subthema behandeld, geïntroduceerd met een film. Vervolgens worden alle vakgebieden hieraan gerelateerd: taal (waaronder gedichten en verhalen), spelling, begrijpend lezen, Engels en I.C.T.
Er is een gelijkmatige afwisseling tussen gezamenlijke en individuele opdrachten en computer en schriftelijke verwerking. Alles in 1 maakt het mogelijk op 6 verschillende niveaus te werken.
Dit betekent dat ieder kind op zijn/haar eigen niveau de stof kan verwerken. Ook de beeldende vakgebieden, zoals muziek, dans, drama, handvaardigheid, tekenen en techniek maken onderdeel uit van de methode. Elk project wordt op een passende wijze afgesloten.
Dit kan met een excursie, een presentatie, een toneelstuk, een dans, een lied of een
tentoonstelling.