Actief burgerschap en sociale integratie

Wij zien het als onze opdracht om de leerlingen voor te bereiden op een actieve deelname aan onze maatschappij. De school is een oefenomgeving voor belangrijke, algemeen aanvaarde waarden en normen in onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen samen leven en samen leren, betrokken zijn bij de ander, respect tonen voor de cultuur, het geloof en de mening van anderen. Dit betekent dat wij niet volstaan met het aanbieden van traditionele kennis uit de schoolvakken, maar ook door het burgerschap actief te integreren en op deze manier de leerlingen te ontwikkelen tot actief participerende burgers van de toekomst.

Binnen ons onderwijs en het gedrag dat we uitstralen en bespreekbaar maken besteden we aandacht aan het:

  • leren van sociale gedragscodes door op een respectvolle manier samen te leren in school
  • leren om mee te doen in de school, mee te praten en mee te beslissen
  • kennis opdoen van de principes van onze democratie en daar meningen over vormen
  • leren vormen van een eigen levensovertuiging om vanuit een eigen identiteit te kunnen deelnemen aan de samenleving
  • gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor onze leefomgeving
  • kennis verwerven van en ontmoetingen met stromingen en mensen met andere overtuigingen
  • bewustzijn ontwikkelen van de eigen sociale omgeving

Als we naar de kerndoelen (SLO) kijken, dan gaan de volgende doelen over burgerschap:

1. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en de anderen
2. De kinderen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en consument
3. De leerlingen leren de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger
4. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen
5. De leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen
6. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Op onze school besteden we tijdens de lesdagen aandacht aan al deze zaken, aangevuld met speciale activiteiten zoals Streetwise, milieu educatie, Wandelen voor Water, Edukans project, Cita Slow project, contact met de omgeving, gastsprekers over diverse onderwerpen, sportdagen met andere scholen, brede schoolontwikkeling en een leerlingenraad.