OBS Willem Lodewijck

Samen werken, leren, ontwikkelen en genieten!
 

Over onze school

Obs Willem Lodewijck is een school, waar een warm en positief schoolklimaat de basis van het onderwijs vormt. Het onderwijs op de Willem Lodewijck is erop gericht om vanuit dit veilige en positieve klimaat de leerlingen cognitief en sociaal zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. De kinderen moeten “goed in hun vel zitten”, een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren, tot zelfontplooiing. Het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen heeft dan ook onze voortdurende zorg en aandacht. Wij willen ons onderwijs op een boeiende wijze inrichten, omdat we geloven dat kinderen gemakkelijker en meer leren wanneer je hen de goede dingen op een voor hen boeiende manier aanbiedt. Daarnaast willen we door een grote betrokkenheid van kinderen, leerkrachten en ouders, zorg dragen dat elk kind uitgedaagd wordt om zichzelf verder te ontwikkelen. Zelfstandig werken en zelfstandig leren zijn een onderdeel van ons onderwijs en is een voorwaarde om te komen tot onderwijs op maat; het draagt bij aan de vorming van de leerlingen tot actieve, betrokken en zelfstandige personen en is van belang voor succeservaring in het vervolgonderwijs en om als persoon te participeren in de maatschappij. Met ons onderwijs willen we een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Daarbij dragen we bij aan een brede ontwikkeling: een goede basis voor taal en rekenen, kennis van de wereld, sociale competenties, persoonsvorming, burgerschap en vaardigheden als samen-werken, problemen oplossen, communiceren, creativiteit, leren leren, mediawijsheid en ICT-vaardigheid.

Lees nu meer
Een kleine school voor grote dromen
 

Geïntegreerd thematisch onderwijs

Als schoolteam vinden wij het erg belangrijk om betekenisvol onderwijs te bieden. (doen, beleven) Omdat leren het beste gaat als leerlingen zich iets kunnen voorstellen bij wat hen wordt aangeboden, vindt het leren zoveel mogelijk plaats in samenhang via thema’s. Ons team geeft thematisch geïntegreerd onderwijs voor de groepen 1 t/m 8. Dit betekent dat wij ons onderwijs in samenhang aanbieden, op een onderzoekende manier en in combinatie met een grote mate van variatie in werkwijzen. Daarbij werken we actief aan een positieve open sfeer: transparant en met open deuren. Vanaf groep 4 werken we met de methode “Alles-in-1”. Alles-in-1 is onze adaptieve, integrale, gedifferentieerde en thematische leerlijn voor de groepen 4 t/m 8. De Alles-in-1 methode voldoet aan de kerndoelen die gesteld zijn in de Wet op het Primair Onderwijs (hierna WPO). Deze methode werkt met projecten (thema's). Elk project duurt 5 weken. Elke week wordt een sub-thema behandeld, geïntroduceerd met een film. Vervolgens worden alle vakgebieden hieraan gerelateerd: taal (waaronder gedichten en verhalen), spelling, begrijpend lezen, Engels en I.C.T. Er is een gelijkmatige afwisseling tussen gezamenlijke en individuele opdrachten, computer en schriftelijke verwerking. Deze methode maakt het mogelijk op 6 verschillende niveaus te werken. Dit betekent dat ieder kind op zijn/haar eigen niveau de stof kan verwerken. Ook de beeldende vakgebieden, zoals muziek, dans, drama, handvaardigheid, tekenen en techniek maken onderdeel uit van de methode. Elk project wordt op een passende wijze afgesloten. Dit kan met een excursie, een presentatie, een toneelstuk, een dans, een lied of een tentoonstelling. In Alles-in-1 zit een goede opbouw, het biedt doorlopende leerlijnen, het geeft een duidelijke structuur en een betekenisvolle inhoud.

Lees nu meer
 

Investeren in de toekomst: 21st century skills

Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. Op onze school leiden we onze leerlingen op dit moment op om in de toekomst te functioneren in de maatschappij. Een uitdagende taak, want hoe ziet hun toekomst er eigenlijk uit? 80% van de leerlingen die nu bij ons op school zitten, zullen later banen hebben die we nu nog niet eens kennen! Welke kennis, vaardigheden en attitudes ze voor die toekomstige banen nodig hebben, is bijna onmogelijk op dit moment in te schatten. Door nieuwe ontwikkelingen in vooral de informatie- en communicatietechnologie (ICT), is het noodzakelijk dat we leerlingen vaardigheden aanbieden waardoor ze goed voorbereid zijn om als volwassenen in de maatschappij te staan. De oude manier van onderwijs is voornamelijk gebaseerd op kennisoverdracht. Nu wordt er steeds meer van leerlingen verwacht. Wat moeten kinderen van nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Naast taal, rekenen en de kernvakken, zijn een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding nodig in de 21ste eeuw en de onderstaande vaardigheden van belang: Probleemoplossend vermogen Samenwerken ICT Geletterdheid Kritisch denken Creativiteit Zelfregulerend vermogen Ondernemerschap en een initiatiefrijke houding Sociale en culturele vaardigheden (incl. burgerschap)

Lees nu meer
 

Actief burgerschap en sociale integratie

Wij zien het als onze opdracht om de leerlingen voor te bereiden op een actieve deelname aan onze maatschappij. De school is een oefenomgeving voor belangrijke, algemeen aanvaarde waarden en normen in onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen samen leven en samen leren, betrokken zijn bij de ander, respect tonen voor de cultuur, het geloof en de mening van anderen. Dit betekent dat wij niet volstaan met het aanbieden van traditionele kennis uit de schoolvakken, maar ook door het burgerschap actief te integreren en op deze manier de leerlingen te ontwikkelen tot actief participerende burgers van de toekomst. Binnen ons onderwijs en het gedrag dat we uitstralen en bespreekbaar maken besteden we aandacht aan het: leren van sociale gedragscodes door op een respectvolle manier samen te leren in school leren om mee te doen in de school, mee te praten en mee te beslissen kennis opdoen van de principes van onze democratie en daar meningen over vormen leren vormen van een eigen levensovertuiging om vanuit een eigen identiteit te kunnen deelnemen aan de samenleving gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor onze leefomgeving kennis verwerven van en ontmoetingen met stromingen en mensen met andere overtuigingen bewustzijn ontwikkelen van de eigen sociale omgeving Als we naar de kerndoelen (SLO) kijken, dan gaan de volgende doelen over burgerschap: 1. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en de anderen 2. De kinderen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en consument 3. De leerlingen leren de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger 4. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen 5. De leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen 6. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Op onze school besteden we tijdens de lesdagen aandacht aan al deze zaken, aangevuld met speciale activiteiten zoals Streetwise, milieu educatie, Wandelen voor Water, Edukans project, Cita Slow project, contact met de omgeving, gastsprekers over diverse onderwerpen, sportdagen met andere scholen, brede schoolontwikkeling en een leerlingenraad.

Lees nu meer
 

Computers in de school: ICT

Digitale middelen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs van nu. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en ICT-vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen om te gaan met ICT-middelen. De leerkrachten gebruiken ICT in hun lessen en zorgen dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-programma’s en de bijbehorende software. Daarnaast wordt er in alle groepen gewerkt met een digitaal schoolbord en I-pads. Het is daarom van groot belang dat onze kinderen zo jong mogelijk met de computer vertrouwd raken. Op onze school wordt in alle groepen door leerlingen met computers gewerkt. De computers worden ingezet voor het realiseren van verschillende doelstellingen: De leerlingen werken met software bij taal, spelling, rekenen, lezen en wereldoriëntatie (oefenstof bij de gebruikte methodes) De leerkrachten en kinderen maken optimaal gebruik van het digitale bord extra stof voor leerlingen met problemen op bepaalde gebieden De leerlingen kunnen werken met Internet, Word, Excel, Gynzy en PowerPoint Het verzamelen van informatie/uitwerken/presenteren van werkstukken en/of thema’s Inzet I-pads (voor o.a. programeervaardigheden) Maken en bewerken van foto’s en films Toepassing en gebruik van internet / e-mail als communicatie middel en informatiebron vanaf groep 5. Kinderen in groep 7 en 8 krijgen les in mediawijsheid Inzet computers voor het maken van digitale toetsen. De leerkrachten beschikken over voldoende ICT kennis en vaardigheden De school gebruikt verschillende media om zich te profileren De school beschikt over een bovenschoolse ICT coördinator die het beleid van OOW volgt en passend maakt voor onze school Toepassen van Gynzy door de leerkrachten: Gynzy heeft allerlei tools voor het klassenmanagement, het maken van lessen, tools ter aanvulling op de lessen, dagschema's maken, etc. ICT kan een waardevolle bijdrage leveren aan passend onderwijs Op school gebruiken wij de volgende educatieve softwareprogramma’s: Ambrasoft, Lijn 3, Nieuwsbegrip, Alles in 1, Maatwerk, Gynzy, Wiz Wijs, Eigenwijs digitaal, Kwink, digitale toetssoftware voor de LOVS toetsen.

Lees nu meer